Przewodnik turystyczny

  • Wg. kraju   Wpisz kraj
źródła: własne, opowieści i galerie użytkowników, Wikipedia, MSZ i inne komentarzy: 0
Bangladesz  - Przewodnik turystyczny

Bangladesz

Podstawowe informacje

Ludowa Republika Bangladeszu

Język urzędowy: bengalski
Języki używane: bengalski, angielski
Stolica: Dhaka
Ustrój polityczny: republika
Liczba ludności: 162.22 mln
Powierzchnia: 144 000 km2
Waluta: taka (BDT)
Religia dominująca: islam
Kod telefoniczny: +880
Flaga/Godło: flaga godło

Przydatne informacje

Klimat:

Bangladesz leży w strefie klimatu zwrotnikowego wilgotnego, gdzie na ruchy mas powietrza mają wiatry monsunowe. Klimat jest bardzo wilgotny, czego właśnie przyczyną są monsuny, jak i sama obecność oceanu. Średnia wartość termiczna dla całego kraju to 20 °C w styczniu i 28-30 °C w maju. Klimat gorący i wilgotny występuje w południowej i w południowo-wschodniej części kraju. Charakteryzuje on wysokimi rocznymi wartościami opadowymi. Średnie temperatury wynoszą w lecie 26-28 °C, a w zimie 17-19 °C. Kolejną odmianą jest klimat typowo wilgotny, występujący w północnej i w północno-wschodniej części kraju. Obszary te posiadają cechy pogodowe zbliżone do równikowych. Podobnie jest z temperaturami, gdzie te nie cechują się wysokimi amplitudami rocznymi od 21 °C zimą do 30 °C latem. Klimat umiarkowanie wilgotny występuje w centralnej części kraju. Średnie wartości opadowe są niższe. Lata są gorące, powyżej 30 °C, a zimy stosunkowo chłodne, średnie wartości oscylują w granicach 19 °C. Inną ważną cechą jest zróżnicowany, ale regularny przebieg opadów rocznych. Minimum opadowe przypada na okres zimowy, kiedy to wiatry wieją z głębi kontynentu azjatyckiego, maksimum opadowe zaś występuje latem do października. Wtedy to wiejące z południa wiatry przynoszą gwałtowne ulewy, burze, a także rokrocznie cyklony tropikalne. Kraj także jest nawiedzany przez powodzie. Średnia ilość cyklonów to 10- 15 rocznie od maja do listopada. więcej

Możliwości płatnicze:

Wymiany walut dokonują banki oraz prywatne kantory. Z uwagi na znaczną skalę oszustw należy z dużą ostrożnością używać kart płatniczych.więcej

Dokumenty i wiza:

Obywatele polscy udający się do Bangladeszu objęci są obowiązkiem wizo­wym. Ze względu na brak przedstawicielstwa dyploma­tycznego Bangladeszu w Polsce wnioski wizowe można składać w amba­sa­dzie tego kraju w Hadze. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe – minimum 6 miesięcy ponad termin planowanego wyjazdu z Bangladeszu. Przy wjeździe nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, niemniej podróż­ny winien być w posiadaniu zarówno biletu, jak i innych dokumentów dotyczących dalszej podróży lub powrotu. Wyma­gane jest posiadanie środków finansowych na okres pobytu, jednak ich wysokość nie jest dokładnie określona.więcej

Czas:

UTC +6więcej

Turystyka:

Bangladesz jest krajem stosunkowo tanim dla turystów: nie­drogie są podstawowe artykuły żywnościowe, komunikacja, skromne, ale czyste i klimatyzowane pensjonaty, usługi itd.więcej

Opis:


Bangladesz (beng. বাংলাদেশ), państwo w Azji Południowej, położone nad Zatoką Bengalską i graniczące z zachodu, północy i wschodu z Indiami a na południowym wschodzie z Birmą. Jedno z najgęściej zaludnionych i zarazem najbiedniejszych państw świata. Stolicą Bangladeszu jest Dhaka (dawna Dakka) z 10,5 mln mieszkańców.

Bangladesz jest krajem wybitnie nizinnym, gdzie występują aluwialne niziny, plejstoceńskie terasy i trzeciorzędowe wyżyny - Góry Czatgańskie. Bangladesz leży w strefie wilgotnego klimatu zwrotnikowego, kształtowanego przez wiatry monsunowe. Charakterystyczne są wysokie przez cały rok temperatury i występowanie dwóch pór roku - deszczowej i suchej. Bangladesz ma gęstą sieć rzeczną, gdzie największym systemem rzecznym jest Brahmaputra-Jamuna. Naturalna szata roślinna została wyniszczona na potrzeby rolnictwa. Występują niewielkie obszary lasów monsunowych. Do nielicznych gatunków należy m.in. słoń indyjski i tygrys bengalski.

Kuchnia Bangladeszu


Nieodłączną częścią kuchni Bangladeszu jest wołowina, której obecność jest niezbędna zwłaszcza w święta i bankiety. Kebab wołowy jest niezwykle popularny w całym kraju. Wołowina jest stosowana do przygotowania szerokiego asortymentu potraw z biriani (na przemian ułożonych warstw ryżu i mięsa, z dodatkiem różnych kombinacji przypraw), tehari, haleem, i wiele innych.

Pełny opis tutaj.Dane w oparciu o MSZ:

PRZEPISY CELNE. Przepisy dewizowe nie nakładają ograniczeń co do wwozu obcych walut w postaci gotówki, czeków podróż­nych, kart kredytowych. Jednakże kwoty od 5000 USD wzwyż należy zgłosić, wypełniając walutową deklarację, po­świad­czaną przez celnika. Przy wyjeździe z Bangladeszu turysta może wywieźć całą zadeklarowaną przy wjeździe kwotę, pomniej­szoną o dokonane w trakcie pobytu wydatki. Do Bangladeszu bez opłat celnych można wwieźć przedmioty oso­bistego użytku (ubranie, bieliznę, obuwie, przybory toaletowe), w tym biżuterię osobistą o wartości nie przekraczającej 3000 BDT (ok. 50 USD). Bez cła można wywieźć wyroby miejscowego rękodzieła i pamiątki (z wyjątkiem antyków i dzieł o wartości historycznej) o wartości nie przekraczającej 3000 BDT. Dozwolone jest bez­cłowe wwiezienie do Bangladeszu 1 l alkoholu i 200 szt. papie­rosów na potrzeby własne.
 
PRZEPISY PRAWNE. Pozostawanie na obszarze Bangladeszu bez ważnej wizy stanowi poważne wykroczenie.

MELDUNEK. Nie ma formalnego obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przebywających w kraju tymczasowo. W kwestio­nariuszach, które należy wypełnić przy wjeździe i wyjeździe, trzeba jednak podać adres pobytu.

UBEZPIECZENIE. Cudzoziemcy nie mają obowiązku posia­dania ubezpieczeń komunikacyjnych. Przed wyjazdem należy się upewnić, że wykupiona polisa ubezpieczeniowa będzie uznawana na obszarze Bangladesz, jak również, że obejmuje ona usługę transportu chorego poza Bangladesz. Można wykupić polisę w miejscowych firmach ubezpie­czeniowych.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Bangladesz leży w strefie gorącego, wilgotnego klimatu tropikalnego i zaliczany jest do grupy krajów wysokiego ryzyka zachorowań. Każdy turysta przybywający do Bangladeszu powinien mieć ważną między­narodową kartę szczepień. W praktyce służby graniczne nie żądają jej okazania, natomiast wymagane są szczepienia przeciwko żółtej febrze od cudzoziemców przybywających z obszarów wystę­powania tej choroby. Dla własnego bezpie­czeństwa podróżnym zaleca się szczepienia przeciw tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby (typu A i B) oraz wirusowemu zapaleniu opon mózgowo­-rdzeniowych. Należy mieć ważne szczepienie przeciwko poliomyelitis (choroba Heinego­-Me­diny). W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno – epidemiologiczną. Występuje poważne zagrożenie chorobami inwazyjnymi i zakaźnymi: malarią, dengą, tężcem, biegunkami zakaźnymi,  odmianami żółtaczki (typu A i B); zagrożenie to jest zwielokrotnione przez brak higieny, złe warunki komunalne i niski poziom służby zdrowia. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia cholery (szczególnie w okresach rokrocznie powtarzających się w tym kraju powodzi). Częste są również zakażenia pasożytnicze (ameba, lamblia, robaczyce) czy bakte­ryjne. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowań, trzeba przestrzegać zasad higieny. Należy używać wody filtro­wa­nej i gotowanej, dokładnie myć warzywa i owoce w specjalnych roztworach, unikać przebywania w miejscach, gdzie jest dużo komarów (szczególnie wieczorem i nocą), nosić ubrania maksymalnie zakrywające ręce i nogi, stosować repelenty. Wskazane jest spanie pod moskitierą. Ochrona przed malarią konieczna jest przez cały rok. W stolicy można skorzystać z opieki medycznej w prywatnych klinikach i szpitalach zatrudniających lekarzy wykształconych za granicą, jed­nak z reguły nie są one wyposażone w wysokiej jakości sprzęt i apa­raturę medyczną. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi od 4 do 10 USD. Dzień pobytu w szpi­talu kosztuje od ok. 10 USD (sala ogólna) do 50–70 USD (oddzielny pokój). Na dobrym poziomie są usługi stomato­logiczne w klinikach dentystycznych prowa­dzonych przez cudzoziemców. Apteki są dobrze zaopatrzone w lekarstwa dostępne bez recept.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. W Bangladeszu nie uznaje się obcych dokumentów zezwalających na prowadzenie pojaz­dów mechanicznych. Dla potrzeb prowadzenia pojazdu po drogach publicznych należy legitymować się międzynarodowym prawem jazdy. Z uwagi na specyfikę lokalnego ruchu drogowego (ruch lewo­stronny, po­wszechne nieprzestrzeganie przepisów, fatalny stan dróg) zaleca się korzystanie z niedrogich usług kierowców miejscowych lub wynajmowania samochodu łącznie z usługa kierowcy. Z uwagi na stan bezpieczeństwa na drogach, zaleca się powstrzymanie od podróżowania poza aglomeracjami miejskimi po zapadnięciu zmroku.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń w poru­szaniu się po kraju z wyjątkiem stref wojskowych. Z uwagi na starcia pomiędzy grupami etnicznymi w regionie Wzgórz Chittagong wyjazdy do tego miejsca powinny być z wyprzedzeniem 10 dniowym notyfikowane władzom regionalnym.

BEZPIECZEŃSTWO. Zagrożenie przestępczością jest wysokie. Należy zachować szczególne środki ostrożności, a w nocy unikać przebywania w niektórych dzielnicach dużych aglo­meracji. Często zdarzają się napady na ludzi, mieszkania, rezy­dencje, samochody i autobusy. Na drogach operują gangi motocyklowe rabujące podróżnych. Na lotniskach należy unikać korzystania z przypadkowych bagażowych, którzy często okazują się być złodziejami. Zagro­żenie potę­gują walki między głównymi ugrupowaniami politycznymi, często przybierające formy działań terro­rys­tycznych. Akty prze­mocy i wandalizmu towarzyszą również formalnie ogłaszanym, paraliżującym cały kraj, strajkom generalnym (tzw. hartale). Należy mieć na uwadze, że na granicy lądowej z Indiami w regionie Branambaria dochodzi od czasu do czasu do wymiany ognia pomiędzy służbami ochrony granic. Należy unikać okazywania na zewnątrz swojej zamożności (ograniczenie biżuterii noszonej na sobie do absolutnego minimum). Zbytnie afiszowanie się ze swoja zamożnością niesie ze sobą groźbę brutalnych napadów rabunkowych.Należy zawsze być w posiadaniu fotokopii swojego paszportu i wizy. Należy unikać gromadzenia noszonych przy sobie dokumentów i środków płatniczych w jednym miejscu (torba, plecak, jedna kieszeń, portfel).   

RELIGIA, OBYCZAJE. Należy przestrzegać miej­sco­wych norm obyczajowych i religijnych – stosowne zacho­wanie oraz noszenie odpowiedniego ubioru (niewskazane jest noszenie zbyt skąpych strojów). Bangladesz jest krajem muzułmań­skim stosunkowo tolerancyjnym, a miejscowa lud­ność znana jest z wyrozumiałego i przyjaznego traktowania cudzo­ziemców. Jednak z uwagi na specyficzną sytuację kobiet i ich ograniczony udział w życiu publicznym podróżujące sa­motnie turystki mogą być narażone na nieprzyjemności (naga­bywanie przez mężczyzn).

PRZYDATNE INFORMACJE:  
   W okresie od czerwca do września w Bangladesz trwa sezon monsunowy
   W większości sklepów, poza supermarketami, towary nie są oznakowane cenami i obowiązuje zasada targowania się o cenę.
   Dniem wolnym od pracy jest piątek.
   Hotele znanych międzynarodowych sieci są bardzo drogie, a jakość świadczonych usług nie zawsze jest wysoka.
   Należy wystrzegać się kupowania produkowanych nie­le­galnie napojów alkoholowych: mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Obowiązuje zakaz konsumpcji alko­holu w miej­scach publicznych (poza hotelami i niektórymi restauracjami, gdzie można go nabyć).
   Naturalnym źródłem zagrożenia są katastrofy żywiołowe związane ze specyfiką klimatu i położeniem geograficznym. Terenami szczególnie zagrożonymi są wybrzeża Zatoki Ben­galskiej i obszary położone do kilkudziesięciu kilometrów w głąb kraju.

Galerie z: BangladeszZgłoś błąd » Przyjazne drukowanie »

reklamy:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz

Aby skomentować musisz się najpierw zalogować

Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »