Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SWIATPODROZNIKOW.PL

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

1.    Właścicielem Serwisu internetowego swiatpodroznikow.pl jest Diretto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Josepha Conrada 37 (31-357 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365932, NIP:945-21-49-716, REGON: 121350568.
2.    Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu swiatpodroznikow.pl.
3.    Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4.    Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie Konta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

POJĘCIA:

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego dołączonymi stanowiącymi jego integralną część;
Serwis - serwis internetowy znajdujący się w pod adresem internetowym swiatpodroznikow.pl wraz z forum znajdującym się pod adresem forum.swiatpodroznikow.pl oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
Usługodawca – właściciel serwisu będący jednocześnie podmiotem zarządzającym i prowadzącym Serwis, którym jest Diretto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Josepha Conrada 37 (31-357 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365932, NIP 945-21-49-716, REGON: 121350568.
Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację i prawidłowe założenie Konta uzyskała dostęp do Usług Serwisu. Użytkownikiem może być także osoba fizyczna małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych - pod warunkiem uzyskania zgody Rodziców lub przedstawiciela ustawowego. Użytkownik w nazewnictwie Serwisu po założenia Konta określany jest również jako Podróżnik;
Login  - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego samodzielnie wybrana na etapie zakładania (Rejestracji) Konta w Serwisie. Login raz założony nie podlega zmianie;
Dane Osobowe - zgromadzone po ich wprowadzeniu przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w późniejszym etapie edycji Profilu, przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie;
Konto – Jest to miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza Danymi Osobowymi, pozostałymi danymi, opisami, informacjami, Materiałami i innymi elementami związanymi z uczestnictwem w Serwisie. Poprzez konto Użytkownik może dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie. Konto założone zostaje w systemie po dokonaniu prawidłowej Rejestracji, a dostępne jest dla Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu po jego wcześniejszej aktywacji. Dane, które zostały zamieszczone dobrowolnie przez Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
Profil – treści, dane, szczegóły, informacje i inne elementy prezentujące i opisujące osobę oraz Materiały danego Użytkownika, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane są dobrowolnie przez Użytkownika i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;
Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa zlokalizowana pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie gdzie prezentowane są informacje z jego Profilu; za pośrednictwem tego miejsca inni Użytkownicy lub osoby korzystające z Internetu, a nie będące Użytkownikami, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika;
Materiał - teksty, opowieści, komentarze, posty na forum, zdjęcia, filmy, blog, dowcipy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.
Poczta - usługa poczty elektronicznej dostępna dla Użytkowników, która służy do komunikacji wewnętrznej pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu;
Baza Kont - zbiór danych, informacji, Materiałów i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym za zgodą Użytkownika, w celu świadczenia usług będących przedmiotem działalności Serwisu;
Spam - wiadomości elektroniczne w szczególności o charakterze reklamowym, komercyjnym przesyłane w ramach Serwisu za pośrednictwem Poczty, komentarzy, postów forum, jak również umieszczanie ich w innych miejscach Serwisu, na otrzymywanie których Usługodawca nie wyraził uprzedniej zgody;
Netykieta - zespół zasad przyzwoitego zachowania obowiązujących w Internecie;
RSS – strumień wiadomości dostępny w ramach Serwisu
Usługa - wszelkie świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkowników wykonywane w Serwisie za wyjątkiem Usług Płatnych;
Usługa Płatna – Usługa, za którą Usługodawca pobiera opłatę;

INFORMACJE PODSTAWOWE ORAZ TECHNICZNE:

1.    Głównym Przedmiotem Serwisu jest:
a.    prowadzenie serwisu informacyjno – społecznościowego na tematy związane z turystyką, podróżami, wyprawami, wypoczynkiem, formami aktywnego spędzania czasu itp.
b.    udostępnianie w sieci Internet systemu dla prezentacji Materiałów umieszczanych w nim przez Użytkowników w celu umożliwienia w ten sposób dzielenia się własnymi Materiałami z innymi Użytkownikami oraz osobami korzystającymi z Serwisu a nie będącymi Użytkownikami.
c.    nawiązywanie znajomości poprzez wymianę korespondencji za pomocą wewnętrznej Poczty pomiędzy Użytkownikami, wymianę uwag, opinii. Szczególnie na tematy związane z turystyką, podróżami, wyprawami, wypoczynkiem, formami aktywnego spędzania czasu itp.
d.    udostępnianie przez Usługodawcę informacji w postaci artykułów na tematy związane z turystyką, podróżami, wyprawami, wypoczynkiem, formami aktywnego spędzania czasu itp.
e.    działanie forum dla wymiany poglądów i opinii na tematy związane z turystyką, podróżami, wyprawami, wypoczynkiem, formami aktywnego spędzania czasu itp.
2.    Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
3.    Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
4.    Korzystanie z Konta w zakresie świadczonych Usług przez Usługodawcę i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (za wyłączeniem Usług Płatnych).
5.    Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, umożliwiającym wyświetlanie stron WWW, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).
6.    W ramach Serwisu wzbronione jest korzystanie z botów, wirusów, robaków, kodów komputerowych, plików lub programów lub innych narzędzi mających na celu dokonanie ataku na Serwis lub serwery Usługodawcy (w szczególności automatyzujących procesy skryptów bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
7.    Użytkownikowi jest wiadomym, że korzystanie z oprogramowania blokującego oprogramowanie flash (tj. Adblock Plus, Flashblock) może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
8.    Baza Kont podlega ochronie prawnej. Użytkownik ma prawo do: wglądu do swoich danych, poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta z Serwisu, przy czym usunięcie Konta z serwisu jest nieodwracalne i nie ma możliwości przywrócenia danych w nim zgromadzonych.
9.    Usługi Płatne świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Cennika.
10.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem Poczty do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Usługodawcę jak i podmioty trzecie.
11.    Usługodawca informuje, iż w czasie korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika mogą być zapisywane krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

UCZESTNICTWO W SERWISIE:

1.    W celu założenia Konta w Serwisie należy prawidłowo przeprowadzić procedurę rejestracji polegającą na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem http://swiatpodroznikow.pl/user/register oraz należy zaakceptować niniejszy Regulamin a także dokonać aktywacji. Usługodawca przypomina, że forum jest częścią Serwisu z tego powodu tworząc Konto na stronie głównej, konto zostaje jednocześnie utworzone na forum.
2.    Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail), płci oraz daty urodzenia.
3.    Poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
4.    Usługodawca jest uprawniony do udostępniania wszelkich danych w tym Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Usługodawca nie posiada prawa do udostępniania ww. informacji innym podmiotom chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.
5.    Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron Serwisu i skrzynki e-mail, do czego konieczne są działania Użytkownika wskazane na każdym etapie procedury rejestracji.
6.    Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z przewidzianą dla niej procedurą, pozbawiona jest możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Użytkownika.
7.    Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez pisemnej zgody Usługodawcy.
8.    Poprzez skuteczne zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
a.    zapoznał się i zaakceptował bez jakichkolwiek wyjątków treść niniejszego Regulaminu;
b.    wszelkie dane osobowe, wizerunek na zdjęciach i inne informacje oraz Materiały składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Usługodawcę, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu oraz że wszystkie wprowadzone przez Użytkownika dane, informacje i Materiały mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Powyższe nie dotyczy następujących danych: ulica zamieszkania, kod pocztowy oraz telefon. Wyświetlanie części z wprowadzonych danych może być ograniczone przez Użytkownika w ustawieniach prywatności Profilu;
c.    zezwala na wykorzystywanie swojego wizerunku oraz Materiałów umieszczonych w Serwisie w celu świadczenia przez Usługodawcę Usług i dostarczania oraz zwiększenia funkcjonalności Serwisu;
d.    osoby, których wizerunek umieścił w Serwisie lub/i informacje na ich temat udzieliły mu takiego zezwolenia a zarazem jest świadomy odpowiedzialności jaka ciąży za umieszczenie w Serwisie wizerunku, wszelkich danych, informacji na ich temat bez odpowiedniego zezwolenia;
e.    wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Usługodawcę wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i w późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu Materiałach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich umieszczanie na stronach Serwisu.
f.    wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego oraz Materiałów przez Usługodawcę w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji poza Serwisem w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna. Publikacja w tych mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail). Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Usługodawcy na udostępnianie danych osobowych renomowanym partnerom biznesowym Usługodawcy w celach określonych powyżej;
g.    zezwala na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres e-mail oraz na Pocztę informacji systemowych, wiadomości od Usługodawcy oraz informacji handlowej od Usługodawcy;
h.    akceptuje i zezwala na usunięcie przez Usługodawcę umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie wszelkich Materiałów, które naruszają Netykiete oraz dobre obyczaje lub moralność;
i.    akceptuje i zezwala na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Usługodawcę wyglądu Serwisu w tym wyglądu/układu Profilu lub Strony Użytkownika, jak również umieszczania w ramach całego Serwisu (w tym również Poczty) informacji, okien, banerów, reklam.

USŁUGI SERWISU:

1.    Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają stworzoną możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji, Materiałów wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu Materiałach - składających się na zawartość Profilu Użytkownika oraz wypowiadania własnych opinii na forum.
2.    Użytkownicy mogą prezentować Materiały w usługach Serwisu takich jak: blog (dziennik internetowy), opowieści, galeria zdjęć, galeria filmów, forum, dowcipy i inne.
3.    Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Profili, Stron Użytkowników, artykułów, forum i innych) oraz jego poszczególnych usług, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Usługodawcę bez podawania przyczyn.
4.    Zakres dostępu lub/i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Usługodawcę, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług w tym Usług Płatnych.
5.    Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że:
a.    posiada on wszelkie uprawnienia lub/i zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz ewentualnie w innych mediach, w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie w lit. b, i nie spowoduje to naruszenia żadnym zakresie praw osób trzecich;
b.    oświadcza, że udziela Usługodawcy bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;
c.    zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Usługodawcy, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Materiałów lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Usługodawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie a także, w razie konieczności wstąpić do postępowania w miejsce Usługodawcy lub przystąpić do postępowania po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Usługodawcy na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Usługodawcę wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
6.    Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Usługodawcę co oznacza, iż Usługodawca może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu czy też dobre obyczaje lub moralność.
7.    Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu a także jego techniczne uwarunkowania, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację Materiałów z możliwością zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli Materiały nie będą związane z tematem Serwisu lub zdjęcia czy filmy z tych Materiałów będą słabej jakości lub nie będą spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu.
8.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bez możliwości przywrócenia. Wraz z usunięciem konta zaprzestane zostaną być świadczone ewentualne Usługi Płatne.
9.    Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym tożsame z usunięciem Konta tego Użytkownika.
10.    Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a.    rozpowszechnianie treści erotycznych, pornograficznych lub też epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do wyżej wymienionych treści;
b.    obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, etniczną, kulturową, religijną lub filozoficzną, itp.);
c.    umieszczanie Materiałów naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
d.    prowadzenie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez pisemnej zgody Usługodawcy;
e.    rozsyłanie Spamu;
f.    używanie słów w jakimkolwiek miejscu Serwisu powszechnie uznawanych za obelżywe;
g.    wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding) lub wysyłanie tej samej wiadomości w różnych miejscach Serwisu;
h.    podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Usługodawcy lub innych podmiotów trzecich współpracujących w Serwisie z Usługodawcą;
i.    wykorzystywanie Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej itp.;
j.    publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, Netykietę, dobra osobiste innych osób lub/i obrażające godność, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy;
k.    przekazywanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych na stronach Serwisu /np. w komentarzach, postach forum/ informacji w mogących w jakikolwiek sposób wskazywać na sposób lub środek możliwości komunikacji z innym Użytkownikiem Serwisu /tj. numer telefon, adres, e-mail lub inny kontakt/.
11.    Dostęp do forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z Użytkowników, którzy założyli uprzednio Konto mogą wypowiadać się na forum.
12.    Osoby zamieszczające wypowiedzi na forum, oraz piszące komentarze w pozostałych miejscach Serwisu rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie w Serwisie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
13.    Zabronione jest podbijanie wątków na forum poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.
14.    Usługodawca zastrzega, iż w sytuacji, w której wpis kwalifikujący się do usunięcia będący jednocześnie wpisem rozpoczynającym dyskusję, po jego usunięciu wątek zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, bez względu na treść pozostałych wpisów.
15.    Usługodawca posiada prawo do natychmiastowego skasowania każdego Materiału, bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
16.    Usługodawca zastrzega, że ma prawo do wprowadzenia ograniczenia ilości Materiałów /w szczególności ilości zdjęć/ na każdego Użytkownika.
17.    Każdy Użytkownik może prowadzić jeden blog (dziennik internetowy). Może wybrać dowolną nazwę dla blogu prócz wyrażeń będących wyrażeniami powszechnie uznanymi za obraźliwe, przekleństwami itp. lub kojarzący się z tym iż Użytkownik ma jakikolwiek związek z Usługodawcą (wyrażenia tj. Admin, Administrator, Moderator itp.). Adres internetowy blogu będzie wyglądać następująco: wybrana_nazwa.blog.swiatpodroznikow.pl
18.    Materiały Użytkownika mogą być promowane na stronie głównej Serwisu, chyba że Użytkownik zastrzeże inaczej w Prywatności Profilu. Materiały Usługodawca może również umieszczać pod „Polecamy” w kategorii danej Usługi, jeżeli taka funkcjonalność istnieje.
19.    W żadnym miejscu Serwisu Usługodawca nie zezwala na umieszczanie Materiałów, których elementy posiadają charakter komercyjny lub/i których funkcją jest reklama w szczególności w postaci linku przekierowującego do innej strony www.
20.    Serwis umożliwia korzystanie z RSS.

PRAWA AUTORSKIE:

1.    Użytkownik poprzez umieszczenie danych, w szczególności wizerunku, Materiałów lub wypowiedzi w Serwisie udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych danych.
2.    Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, Materiałów lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).


USUNIĘCIE / BLOKADA KONTA:

1. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Usługodawca może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika). Usługodawca odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Usługodawcę jako przyczyna. Czas w jakim zostanie to odblokowane leży w gestii Usługodawcy.
2. Usługodawca ma prawo zarówno do zablokowania jak i usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z Netykietą, ideą i celem Serwisu lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
3. Usługodawca ma prawo do usunięcia Konta w chwili otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze jakichkolwiek danych i Materiałów lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;
4. Konto może ponadto zostać usunięte przez Usługodawcę bez jakichkolwiek uprzedzeń jeżeli Usługodawca stwierdzi, iż:
a.    Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
b.    Użytkownik podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji;
c.    Login jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, przekleństwem itp. lub kojarzy się z tym iż Użytkownik ma jakikolwiek związek z Usługodawcą (wyrażenia tj. Admin, Administrator, Moderator itp.);
d.    Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
e.    Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
f.    Użytkownik podjął się działań na szkodę innych Użytkowników lub Usługodawcy lub podmiotów trzecich współpracujących w Serwisie z Usługodawcą;
g.    Użytkownik umieszczenia w Serwisie Materiały mające obiektywnie negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
h.    Użytkownik rozsyła Spam w jakimkolwiek miejscu Serwisu;
i.    Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie;
j.    Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma prawa dostępu, bądź też swymi działaniami uniemożliwia lub destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
k.    Użytkownik kieruje do innych Użytkowników treści naruszające w obiektywnej ocenie Netykietę, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób;
l.    Użytkownik umieścił w Serwisie treści bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub Netykietę.
5. Po zablokowaniu czy usunięcia Konta przez Usługodawcę, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.
6. Usługodawca archiwizuje Logi, Dane, i Materiały gromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, może również przetwarzać te dane w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych i Materiałów.
8. Użytkownik może usunąć Konto samemu ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Usunięcie Konta można dokonać w ustawieniach Profilu. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy tego że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych i Materiałów.

REKLAMACJE / ZGŁOSZENIE NIELEGALNOŚCI TREŚCI

1.    Jakiekolwiek zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub zgłoszenie nielegalności zamieszczonych w Serwisie Materiałów mogą być zgłoszone przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego Usługodawcy, znajdującego się pod adresem: http://swiatpodroznikow.pl/site/contact lub w innym miejscu oznaczonym jako link „Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »”
2.    Reklamację usług świadczonych na Serwisie można dokonać za pomocą formularza kontaktowego http://swiatpodroznikow.pl/site/contact
3.    Zgłoszenia reklamacyjne lub nielegalności treści będą na bieżąco rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeżeli zgłoszenie wynika z nieznajomości Regulaminu lub nie przeczytania jasnych instrukcji przedstawionych na stronie.
4.    Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za zgłoszoną reklamację.
5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także dokonania zmian i ma prawo w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania Serwisu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za jakiekolwiek Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność. Wszelkie Materiały, informacje, dane umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Usługodawcy.
2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników do innych Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać od innego Użytkownika takich wiadomości może go dodać do czarnej listy i w ten sposób mu to uniemożliwić.
3.    Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
4.    Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia w tym spowodowane na przykład siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, chociaż w miarę możliwości Usługodawca będzie się starał o wyżej wymienionych pracach informować na stronach Serwisu.
6.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie. Usługodawca zaleca aby hasła do Konta były odpowiednio skomplikowane (np. kombinacja cyfr i znaków) oraz hasła należycie chronione i nie udostępniane osobą trzecim.
7.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie Materiałów z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Usługodawca nie ma możliwości zablokowania kopiowania Materiałów z Serwisu.
8.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie informacji poufnej lub tajemnicy, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
9.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Usługodawcy przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Materiałów w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował ww. elementy.
10.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu, spowodowanych awarią sprzętu lub na skutek działania osób trzecich. Usługodawca zaleca zrobienie kopii Materiałów we własnych możliwościach Użytkowników.
11.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Usługodawcy będą przekazywane tym podmiotom.
12.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści zapytań kierowanych przez Użytkowników do obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ – Pytania i Odpowiedzi), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

KONKURSY I SONDAŻE:

1.    Usługodawca może organizować konkursy dla swoich Użytkowników. W takich przypadkach dane kontaktowe użytkowników mogą być wykorzystywane do kontaktu z nimi (np. aby powiadomić ich o wygranej).
2.    Aby wziąć udział w konkursie Użytkownik musi wypełnić wszystkie dane w edycji Profilu, w tym szczególnie dokładny adres oraz numer telefonu.
3.    Jeżeli Użytkownik podczas procesu rejestracji podał nieprawdziwe dane, lub do wygrania Konkursu posłużyły mu Materiały co do których nie posiadał praw autorskich lub wymaganych zgód wizerunków osób przedstawionych w Materiałach lub nie podał wymaganych danych, wówczas nagrodę otrzyma Użytkownik, który zajął kolejne miejsce, a co do którego nie ma takich zastrzeżeń.
4.    Adresy użytkowników mogą być dodawane do listy adresowej, wykorzystywanej przy promocji kolejnych konkursów i innych przedsięwzięć marketingowych. Skrócone bądź ocenzurowane nazwiska lub/i Loginy zwycięzców oraz/lub nazwy miejscowości mogą ponadto być wykorzystane na stronie zwycięzców konkursów.
5.    Usługodawca może przeprowadzać sondaże za pomocą poczty elektronicznej lub Poczty Serwisu. Dane uzyskane z tych sondaży mogą posłużyć do tworzenia całościowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym. Te dane mogą być również wykorzystywane w celu publikacji w Serwisie oraz/i w mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna. jedynie w postaci informacji zbiorczych i bez zgody użytkowników nie są udostępniane w innej formie. Zestawienia takie nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz do podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU:

1.    Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników. Zmiany te będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2.    Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub/i korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3.    W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji w celu usunięcia Konta oraz opuścić Serwis. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Usługodawcy najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika nie dotrze do Usługodawcy w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
_______________________
Kraków, dnia 09.10.2011 r.